תקנון

הגלישה והשימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפופה להסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן:

השימוש באתר זה כפוף לכך שקראת בעיון את תנאי השימוש ואתה וכי הנך מסכים ומקבל את תנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש או תקנון האתר").

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

 1. אתר pickinteri   להלן: "האתר") משמש כאינדקס  בתחום עיצוב הפנים והאדריכלות, ומהווה פלטפורמה לתכנים שמסופקים ע"י מעצבים ו/או אדריכלים כאלו ואחרים (להלן: "נותני השירותים")  ולתכנים שמזינים משתמשים באתר. באתר קיים מידע כללי  אודות נותני שירותים בתחום האדריכלות ועיצוב הפנים ואינו מהוווה בשום פנים ואופן תחליף לייעוץ מקצועי.
 2. השימוש באתר ו/או בתכנים ו/או מידע שבו הינו באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או המשתמש (להלן: "המשתמש") ולמפעילי האתר לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר.
 3. בעלי האתר מאפשרים למשתמש להתרשם ממגוון נותני השירותים באתר ובשום פנים ואופן אינם מציעים או מספקים את השירותים הללו. כל האחריות לפרסומי נותני השירותים ולשירותים שהם מציעים חלה על נותני השירותים ובעלי האתר אינם צד לכל התקשרות, ככל שתהיה, בין נותן השירותים לבין משתמש.
 4. האתר ו/או כל אדם אחר מטעמו (להלן: "מפעילי האתר") לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכני האתר בכל הנוגע למהימנותם, דיוקם, אמינותם, והשפעתם על הגולשים באתר. בנוסף, לא יישאו מפעילי האתר בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ובתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו למשתמשים באתר..
 5. המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שנתקבל בעת השימוש באתר, ואינו רשאי להסתמך עליו. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר ממפעילי האתר כל אחריות. בעלי האתר אינם מפקחים על נכונות ו/או טיב ו/או אמינות המידע שמציגים נותני השירותים באתר.
 6. מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר לרבות תמונות, סרטונים, המלצות, פרויקטים, ספקים, חוות דעת או כל מצג אחר.
 7. המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי האתר ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר בעתיד.
 8. ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע שבאתר הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות כאלה או אחרות. בנוסף, ידוע למשתמש כי נכונות המידע ו/או התכנים בו עלולים ויכולים להשתנות מעת לעת עפ"י הצורך.
 9. בנוסף, מובהר כי אין בציון ו/או אזכור פרטי נותן השירות באתר ו/או חוות דעת על נותן השירות ו/או נותן שירותים כזה או אחר ו/או קישור אליהם באתר כדי להוות המלצה כזאת או אחרת למשתמש להתקשר עם נותן שירות כזה או אחר.
 10. בעלי האתר ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם, אינם אחראים בשום מקרה לכל נזק ו/או בעיות אשר יגרמו עקב השימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או בכל מידע ו/או תוכן המפורסם בהם. האתר מאפשר פנייה אל נותני השירות באתר. האחריות בגין השימוש באפשרות פניה לנותן השירות לרבות כל נזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי שייגרמו בגין שימוש שכזה, הינה על אחריות המשתמש בלבד ובשום מקרה לא תהיה על בעלי האתר ו/או מי מטעמם כל אחריות לכך.
 11. למפעילי האתר הזכות הבלעדית לערוך שינויים לרבות הוספת או הסרת תכנים, מידע, תמונות מהאתר לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.
 12. כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר לרבות שם האתר ,עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, וכל חומר אחר הכלול בו לרבות, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – הנם של מפעילי האתר או של צדדי ג' שמפעילי האתר התירו להם להשתמש בו. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי האתר. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא אישור ברור ובכתב מבעלי האתר.
 13. אין לפנות אל נותני השירות באתר למטרות פרסום מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא. על משתמש אשר מעוניין לפרסם לפנות אל בעלי האתר ולקבל מהם אישור בכתב לפרסם באתר.
 14. המשתמש מתחייב בזה לשפות את בעלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למי מהם בעקבות השימוש באתר ,לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשמה נועד האתר.
 15. בעלי האתר ו/או מפעיליו יוכלו להפסיק או לשנות את מתן שירותי האתר בכל רגע נתון לפי שיקול דעתם הבלעדי בלי הודעה מראש, מבלי שתהא להם חבות כלשהי כלפי מי מהמשמשים או צד ג' כלשהו.
 16. בעלי האתר ו/או מי מטעמם יעשו כל מאמץ סביר כדי להגן על פרטי המשמש ופרטיותו. ואולם, לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. בנסיבות אלה, המשתמש פוטר בזה את בעלי האתר ו/או מי מטעמם מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלה.
 17. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי בכל עניין בקשר לשימוש באתר זה הינו בית המשפט המוסמך בת לאביב.