120
אין מידע
180
אין מידע
160
5 ומעלה
160
5 ומעלה
450
5 ומעלה
130
5 ומעלה
180
5 ומעלה
160
5 ומעלה
165
5 ומעלה
130
5 ומעלה
160
5 ומעלה
20
2